Totland Fiskehelse, v/- Veterinær Carl Aage Wangel
Lukk meny

Aktuelle bademidler til bruk ved avlusing.

Effekten av bademidle til behandling mot lakselus, når resistens ikke foreligger

Alpha Max og Betamax har effekt mot alle lusens utviklingsstadier.

Salmosan, Trident vet. og Hydrogenperoksid har effekt kun mot lusens bevegelige stadier (inklusiv kjønnsmodne lus).

Generelt om badbehandling i lukket behandlingsenhet

1) Alpha Max og Betamax binder seg lett til organisk materiale og den del av stoffet som bindes vil derfor ikke ha effekt mot lusen. Det bør derfor stiles mot rene noter og utstyr og vann med lite organisk materiale.

2) Alpha Max og Betamax bør brukes i den varme periode da Salmosan, Trident vet. og Hydrogenperoxid er best egnet ved lave temperaturer (mindre enn 10 - 12 ºC).

3) Det er viktig at fisken sultes i opp til 50 døgngrader før den behandles.

4) Det bør ikke behandles ved strømhastigheter over 35 cm pr sekund.

5) Det må kunne tilføres nok oksygen til vannet i behandlingsenheten, i hele behandlingsperioden.

6) Behandling kan gjentas etter 14 dager (ikke før).

7) Fisk med svak rist bør ikke avluses i brønnbåt i perioden januar-mars, da det kan påføre fisken store skader.

8) Les pakningsvedlegg grundig før valgte legemiddel benyttes.

Alpha Max

Alpha Max (en pyretroid) inneholder 10 mg deltametrin pr ml konsentrat. Doseringen er 0,2 ml Alpha Max pr m3 (1000 liter) sjøvann i behandlingsenheten, hvilket svarer til 0,2 ppm. Det behandles i 30 minutter. Ved temperaturer under 6 ºC må det forventes redusert effekt på lusen og økt risiko for negativ effekt på fisken.

Tilbakeholdelse: 5 døgngrader.
MRL (deltametrin): 10 µg pr kg fisk.

Les mer

Betamax

Betamax (en pyretroid) inneholder 50 mg cypermetrin pr ml konsentrat. Doseringen er 0,3 ml Betamax pr m3 (1000 liter) sjøvann i behandlingsenheten, hvilket svarer til 0,3 ppm. Det behandles i 30 minutter.

Tilbakeholdelse: 20 døgngrader.
MRL (cypermetrin): 50 µg pr kg fisk.

Les mer

Salmosan vet.

Salmosan (en organofosfatforbindelse) inneholder 500 mg azamethiphos pr gram. Doseringen er 0,2 gram Salmosan pr m3 (1000 liter) sjøvann i behandlingsenheten, hvilket svarer til 0,2 ppm. Ved temperaturer over 10 ºC behandles det i 30 minutter (under nøye observasjon). Da Salmosans giftighet øker med økende temperatur, bør det ikke benyttes ved temperaturer over 15 ºC.
Ved temperaturer under 10 ºC kan det behandles i opp til 60 minutter. Salmosan er således et utmerket middel å bruke ved lave temperaturer.
Salmosan har kun effekt mot preadulte og adulte lus. Det er derfor viktig å behandle en gang til når den fastsittende har utviklet seg til preadult/adult (2 til 3 uker etter første behandlig).
Det er ingen påvis uforlikelighet med midler som Alpha Max og Betamax.

Nedbrytingen av azamethiphos begynner så snart pulveret oppløses/suspenderes i vann. I vann med høyt pH (basisk vann) nedbrytes det hurtigst. Ønsker man å oppløse pulveret dagen før bruk, bør dette derfor gjøres i destillert vann. Den relativt lave pH i destillert vann gjør at oppløsningen holder seg bedre.
Sjøvann har relativt høy pH og pulver oppløst i sjøvann har derfor kort holdbarhet, men det er ikke noe som tilsier at pulveret ikke kan oppløses i sjøvann (eller destillert vann) rett før bruk, tvert om.

Salmosan må rekvireres på godkjenningsfritak. Statens legemiddelverk har (oktober 2013) gjort denne godkjenning betinget av (blant annet), at Salmosan benyttes i en dosering anbefalt av produsenten (0,2 gram Salmosan pr m3 (1000 liter) sjøvann).

Tilbakeholdelse: 10 døgngrader.
MRL (azamethiphos): 100 µg pr kg fisk.

Les mer

Trident vet.

Trident (en organofosfatforbindelse) inneholder 500 mg azamethiphos pr gram. Doseringen er 0,2 gram Trident pr m3 (1000 liter) sjøvann i behandlingsenheten, hvilket svarer til 0,2 ppm. Ved temperaturer over 10 ºC behandles det i 30 minutter (under nøye observasjon). Da Tridents giftighet øker med økende temperatur, bør det ikke benyttes ved temperaturer over 15 ºC.
Ved temperaturer under 10 ºC kan det behandles i opp til 60 minutter. Trident er således et utmerket middel å bruke ved lave temperaturer.
Trident har kun effekt mot preadulte og adulte lus. Det er derfor viktig å behandle en gang til når den fastsittende har utviklet seg til preadult/adult (2 til 3 uker etter første behandlig).
Det er ingen påvis uforlikelighet med midler som Alpha Max og Betamax.

Nedbrytingen av azamethiphos begynner så snart pulveret oppløses/suspenderes i vann. I vann med høyt pH (basisk vann) nedbrytes det hurtigst. Ønsker man å oppløse pulveret dagen før bruk, bør dette derfor gjøres i destillert vann. Den relativt lave pH i destillert vann gjør at oppløsningen holder seg bedre.
Sjøvann har relativt høy pH og pulver oppløst i sjøvann har derfor kort holdbarhet, men det er ikke noe som tilsier at pulveret ikke kan oppløses i sjøvann (eller destillert vann) rett før bruk, tvert om.

Tilbakeholdelse: 10 døgngrader.
MRL (azamethiphos): 100 µg pr kg fisk.

Les mer

Hydrogenperoksid

Doseringen av hydrogenperoksid refererer til renn hydrogenperoksid (100 % H2O2). Doseringen ligger i intervallet 1,3 til 1,8 kg hydrogenperoksid pr m3 (1000 liter) sjøvann i behandlingsenheten, hvilket svarer til 1,3 til 1,8 g/liter eller 1300 til 1800 ppm.
Den hydrogenperoksid som benyttes for tiden har en renhetsgrad på 49,5 %. Derfor må doseringen multipliseres med 100/49,5 = 2,02 for å få den faktiske mengde 49,5 % H2O2 pr m3 sjøvann.
En liter 49,5 % H2O2 veier 1,195 kg (ved 20 ºC). Denne faktor benyttes ved omregning fra kg til liter.

Hydrogenperoksid er giftig for laksen, spesielt ved høye temperaturer. Bruken av hydrogenperoksid bør derfor begrenses til temperaturintervallet 5 til 12 ºC og den høyeste dose bør ikke benyttes før temperaturen kommer under 10 ºC. Det behandles i 20 minutter (maks 30 minutter).
Behandlingen kan utføres i godkjent brønnbåt eller i helpresenning med godkjent utstyr.
Hydrogenperoksid har først og fremst effekt mot preadulte og adulte lus.

49,5 % hydrogenperoksid er svært vevsetsende og all direkte kontakt bør unngås.
Ved kontakt med organisk materiale nedbrytes H2O2 til vann og oksygen.

Tilbakeholdelse: 0 døgngrader.
MRL Ikke nødvendig.