Totland Fiskehelse, v/- Veterinær Carl Aage Wangel
Lukk meny

Mest aktuelle bedøvelsesmidler til bruk på laksefisk

Generelt om bruk av bedøvelse

1) Høye konsentrasjoner gir hurtig effekt, til gjengjeld må fisken komme seg ut av bedøvelsesvæsken så snart den er bedøvet, for ikke å dø. Dette gjelder spesielt benzokain. Det er samtidig viktig å huske på at høye temperaturer i vannet, øker effekten.

2) De lave konsentrasjoner gir langsommere effekt, men fisken tåler å ligge lengre i bedøvelsesvæsken.

3) Fisken er bedøvet når den legger seg på siden og ikke lengre slår med halen. Graden av bedøvelse ses når fisken skal håndteres.

4) Bedøvelsesvæsken bør skiftes regelmessig for å fjerne forurensing og normalisere gassnivået (karbondioksid og oksygen).

Benzokain 5 % i propylenglykol

Benzokain 5 % i propylenglykol er et magistrelt legemiddel (legemiddel som tilvirkes i apotek etter bestilling fra rekvirent til en bestemt bruker) og inneholder 50 mg benzokain pr ml. Det anbefales en dosering på 10 til 20 ml Benzokain 5 % i propylenglykol pr 10 liter bedøvelsesvæske. Dette svarer til 50 til 100 mg benzokain pr liter bedøvelsesvæske. Ved høyeste konsentrasjon (og høy temperatur) tåler fisken kun kort tid i bedøvelsesvæsken.

Tilbakeholdelse: 21 dager.
MRL Ikke nødvendig.

Benzoak vet.

Benzoak vet. (20 % i propylenglykol) inneholder 200 mg benzokain og 0,2 ml dimetylformamid pr ml. Til bedøvelse av laksefisk anbefaler produsenten en dosering på 30 til 40 mg benzokain pr liter bedøvelsesvæske. Dette tilsvarer (30/200)*10 = 1,5 ml til (40/200)*10 = 2,0 ml Benzoak pr 10 liter bedøvelsesvæske.
I det praktiske livet viser det seg ofte å være en for svak dosering. Benyttes i stedet samme dosering som for Benzokain 5 % i propylenglykol, tilsvarer det (50/200)*10 = 2,5 ml til (100/200)*10 = 5,0 ml Benzoak pr 10 liter bedøvelsesvæske.
Ved høye konsentrasjoner (og høy temperatur) tåler fisken kun kort tid i bedøvelsesvæsken.

Tilbakeholdelse: 7 døgngrader.
MRL Ikke nødvendig.
Bemerk Dimetylformamid er et stoff som er relativt giftig. Det er derfor viktig å bruke beskyttelseshansker/-klær og vaske disse etter bruk. Gravide bør utvise spesiell forsiktighet da dimetylformamid muligens kan forårsake fosterskader.
Se vedlegg.

Les mer

Finquel vet.

Finquel (også kjent som MS-222, Tricaine og Metacain) inneholder 1000 mg trikainmesilat pr g pulver.
Til beroligelse av laksefisk benyttes en dosering på 15 til 30 mg Finquel pr liter.
Til bedøvelse av laksefisk benyttes en dosering på 50 til 60 mg Finquel pr liter (opphold i opp til 30 minutter).
Til hurtig bedøvelse av laksefisk benyttes en dosering på 80 til 135 mg Finquel pr liter (opphold i 4 til 12 minutter).
Ønsker man ultra kort innsovningstid benyttes en dosering på 300 mg til 450 mg Finquel pr liter. Det gir en innsovningstid på 40 til 60 sekunder (hvor etter fisken må ut av bedøvelseskaret).
Ved bedøvelse med Finquel i ferskvann tilsettes like deler natriumhydrogenkarbonat (natriumbikarbonat) for å bufre vannet. Dette er ikke nødvendig i sjøvann.

For å beregne nødvendige mengde av Finquel multipliserer man mengden av bedøvelsesvæske med ønsket dosering. Har man for eksempel et bedøvelseskar som skal inneholde 150 liter bedøvelsesvæske, med en ønsket dosering på 100 mg Finquel pr liter, er den totale mengde Finquel: 150*100=15000 mg (= 15 g). Finquel veies ut og oppløses i en mindre mengde vann fra bedøvelseskaret. Benyttes det ferskvann, tilsettes samme mengde natriumbikarbonat til bedøvelsesvæsken.

Bruk av stamløsning er også en mulighet. Denne bør stå mørkt og kjølig og brukes innen for 3 dager.

På matfiskanlegg er Finquel ofte et upraktisk valg.

Tilbakeholdelse: 25 døgngrader. Hvis torsk slaktes innen 21 dager, skal leveren kasseres.
MRL Ikke nødvendig.

Les mer

Aqui-S vet.

Aqui-S vet. inneholder det aktive stoffet isoeugenol 540 mg og polysorbat 80. Isoeugenol er utvunnet fra nellikolje (Clove oil). Til bedøvelse (anestesi) av laksefisk brukes en dosering på 19 til 26 ml Aqui-S pr 1000 liter vann. Ved den høy dosering er oppholdstiden maks 15 minutter. Til beroligelse (sedasjon) av laksefisk brukes en dosering på 4 til 9 ml Aqui-S pr 1000 liter vann.

Tilbakeholdelse: 2 døgngrader.
MRL (isoeugenol): 6 mg pr kg fisk.
Bemerk Polysorbat 80 er et stoff som tilsettes mange forskjellige legemidler for å øke absorbsjonen av legemidlet. Polysorbat 80 er således tilsatt Aqui-S for å øke absorbsjonen av isoeugenol via gjellene. Det kan derfor ikke utelukkes at gjellene blir mer følsomme for andre stoffer tilsatt vannet (akutte gjelleskader) og at andre kjemikalier i vannet lettere kan absorberes via gjellene.

Les mer